Våre tjenester

Revisjon

Vår hovedtjeneste er revisjon. Oppgaven som virksomhetens valgte revisor er å avgi uavhengige konklusjon vedrørende regnskapet til eierne. Brukeren av regnskapet skal kunne stole på den fremlagte økonomiske rapporteringen fra den ansvarlige ledelsen i rapporteringsenheten.

Vi er medlem av Den norske Revisorforening (DnR), og i vårt revisjonsarbeid benytter vi standard revisjonsmetodikk fra Maestro Soft. På denne måten sikrer vi at vår revisjon er tilpasset kravene i revisorloven og god revisjonsskikk.


Andre attestasjonsoppdrag

Vi gjennomfører også revisjon av informasjon og regnskap utover den lovpålagte revisjonen. Dette kan for eksempel være knyttet til såkalte særattestasjoner, herunder bekreftelse av at bevilgninger fra offentlige myndigheter er benyttet i henhold til gitte retningslinjer.

Rådgivning

  • Rådgivningstjenester og andre konsulenttjenester
  • Skatte- og avgiftsmessig rådgivning
  • Omorganisering, herunder fisjon/fusjon
  • Kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser mv.


Regnskapsmessig bistand

  • Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer.